Nieuwsbrief 1-7-2024

Quanta is een praktijk van samenwerkende vrijgevestigde therapeuten, opgericht in 2004. Door onder één naam te opereren, streven we naar optimale herkenbaarheid en een sterk gezamenlijk profiel. Onze praktijk werkt nauw samen met huisartsen en instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio, om zo de best mogelijke zorg te bieden.

Bij Quanta staat uw persoonlijke hulpvraag centraal. Na uw aanmelding bespreken we samen uw verwachtingen en behoeften, waarna we met gerichte diagnostiek een behandeltraject kunnen starten. Ons doel is om u op een persoonlijke en professionele manier te ondersteunen, met een zorgaanbod dat volledig is afgestemd op uw specifieke situatie.

Psychologische zorg wordt veelal vergoed vanuit de Basisverzekering. Echter, een aantal aandoeningen worden niet vergoed. Klik hier voor meer informatie. Wij hebben contracten met de verschillende zorgverzekeraars. Klik hier voor informatie over contracten van de verschillende hulpverleners binnen onze praktijk. Binnen onze praktijk bieden wij zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ aan.

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

Onze Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) biedt kortdurende en doelgerichte behandelingen voor een breed scala aan lichte tot matige psychische klachten die vergoed worden vanuit de Basisverzekering. De problematiek die onder deze vergoeding valt, omvat onder andere:

 • Angststoornissen: Behandeling van problemen zoals paniekaanvallen, fobieën en overmatige zorgen die het dagelijks functioneren belemmeren.
 • Depressieve klachten: Zorg voor mensen die kampen met gevoelens van somberheid, verlies van interesse in activiteiten en motivatieproblemen.
 • Stress en burn-out: Begeleiding bij overmatige stress, gevoelens van uitputting en verminderd functioneren als gevolg van werk- of andere levensstressoren.
 • Rouwverwerking: Ondersteuning bij het verwerken van verlies en verdriet, zodat dit proces beter kan verlopen.
 • Relatieproblemen: Hulp bij communicatieproblemen en conflicten binnen relaties, gericht op het verbeteren van de samenwerking en het herstellen van verbindingen.
 • Somatoforme stoornissen: Behandeling van lichamelijke klachten die niet volledig medisch verklaarbaar zijn en een psychische oorsprong hebben.
 • Trauma en PTSS: Zorg voor mensen die te maken hebben met de nasleep van traumatische ervaringen, inclusief posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Onze GBGGZ-behandelingen zijn kortdurend en gericht op het snel en effectief verminderen van klachten. We maken gebruik van bewezen effectieve therapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie en mindfulness, afgestemd op uw specifieke behoeften en situatie.

Het doel van onze zorg is om uw klachten te verminderen en uw veerkracht te vergroten, zodat u beter kunt omgaan met de uitdagingen in uw leven. Ons team van deskundige hulpverleners staat klaar om u te ondersteunen op uw weg naar herstel en welzijn.

Gespecialiseerde GGZ: Focus op Hoogsensitieve persoonlijkheid (HSP), Hoogbegaafdheid (HB), hoogfunctionerend autisme (HFA)

Met ingang van 1 juli 2024 zal onze Gespecialiseerde GGZ zich exclusief richten op het bieden van gespecialiseerde zorg voor hoogsensitieve personen (HSP), cliënten met hoogbegaafdheid en cliënten met een hoog-functionerend niveau en autismespectrumstoornis (HFA).

Hoogfunctionerend verwijst naar individuen die ondanks hun uitdagingen met HSF, hoogbegaafdheid of HFA goed presteren in verschillende aspecten van hun leven zoals werk, school of sociale relaties. Deze personen hebben vaak een bovengemiddelde intelligentie en kunnen op bepaalde gebieden uitblinken, maar ervaren tegelijkertijd specifieke moeilijkheden in het dagelijks functioneren.

Gespecialiseerde GGZ biedt intensieve en langdurige behandelingen voor complexere psychische aandoeningen. Onze expertise ligt bij cliënten die problemen en uitdagingen rondom hoogbegaafdheid of een autismespectrumstoornis (ASS) ervaren, en die streven naar een succesvolle balans in hun werk, gezinsleven en sociale relaties.

We richten ons op het bieden van gespecialiseerde zorg die afgestemd is op de unieke behoeften en uitdagingen van hoogbegaafde en (hoog-functionerende ) cliënten met ASS. Ons doel is om hen te ondersteunen bij het bereiken van hun volledige potentieel en het verbeteren van hun welzijn in alle aspecten van het leven.

Onze gespecialiseerde zorg is ontworpen om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van deze groep. We bieden op maat gemaakte behandelingen die niet alleen gericht zijn op het beheersen van de symptomen, maar ook op het versterken van de sterke punten en het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Hoogsensitieve persoonlijkeid

Kenmerken van Hoogsensitiviteit:

 1. Diepe verwerking van informatie: HSP’s verwerken informatie op een dieper niveau en reflecteren vaak uitgebreid over gebeurtenissen en situaties.
 2. Overweldiging door zintuiglijke prikkels: Fel licht, harde geluiden, drukke omgevingen en sterke geuren kunnen snel overweldigend zijn.
 3. Sterke emotionele reacties: Ze hebben intense emotionele reacties, zowel positief als negatief, en kunnen diep geraakt worden door kunst, muziek of natuur.
 4. Empathie en intuïtie: HSP’s zijn vaak zeer empathisch en kunnen gemakkelijk de gevoelens en stemmingen van anderen aanvoelen.
 5. Behoefte aan rust en tijd alleen: Om zich te herstellen van overstimulatie, hebben HSP’s vaak behoefte aan tijd alleen in een rustige omgeving.

Hoogsensitieve mensen (HSP’s) kunnen in zowel hun gezin als op het werk verschillende uitdagingen tegenkomen. Hier zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen die zij kunnen ervaren:

Uitdagingen voor HSP

In het Gezin:

 1. Overprikkeling door familieactiviteiten: Grote familie bijeenkomsten, drukke huishoudens en veel lawaai kunnen overweldigend zijn.
 2. Moeite met conflicten: HSP’s vermijden vaak conflicten vanwege hun intense gevoeligheid voor emotionele spanningen, wat kan leiden tot onverwerkte gevoelens of frustraties.
 3. Nood aan persoonlijke ruimte: Ze hebben vaak behoefte aan tijd alleen om te herstellen van sociale interacties, wat verkeerd begrepen kan worden door familieleden.
 4. Oververantwoordelijkheid: HSP’s voelen zich vaak verantwoordelijk voor het emotionele welzijn van anderen, wat kan leiden tot overbelasting en burn-out.
 5. Intense emoties: Hun diepgaande emotionele reacties kunnen leiden tot misverstanden of onbegrip binnen het gezin, vooral als anderen hun gevoeligheid niet delen of begrijpen.

Op het Werk:

 1. Stress door hoge werkdruk: Hoogsensitieve mensen kunnen snel overweldigd raken door hoge werkdruk, strakke deadlines en een hectische werkomgeving.
 2. Moeite met multitasking: Het verwerken van meerdere taken tegelijk kan bijzonder uitdagend zijn, omdat HSP’s de neiging hebben om zich diep op één taak te concentreren.
 3. Gevoeligheid voor kritiek: HSP’s nemen kritiek vaak persoonlijk en kunnen hierdoor ontmoedigd raken of twijfelen aan hun capaciteiten.
 4. Vermijden van conflicten: Net als in het gezin vermijden HSP’s vaak conflicten op de werkvloer, wat kan leiden tot onderdrukte frustraties en onopgeloste problemen.
 5. Behoefte aan een rustige werkplek: Een drukke, lawaaierige kantooromgeving kan de productiviteit en het welzijn van een HSP negatief beïnvloeden.
 6. Hoge verwachtingen van zichzelf: Hun neiging tot perfectionisme kan leiden tot stress en het gevoel dat hun werk nooit goed genoeg is.

Mensen met hoogbegaafdheid kunnen verschillende problemen ervaren in zowel hun gezin als op het werk, vanwege hun unieke manier van denken, leren en omgaan met anderen. Hier zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen:

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat vaak gekenmerkt wordt door een combinatie van intellectuele, creatieve, en emotionele eigenschappen. Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van hoogbegaafdheid:

Intellectuele Kenmerken:

 1. Hoge intelligentie: Een IQ van 130 of hoger, wat vaak gemeten wordt door gestandaardiseerde intelligentietests.
 2. Snel leren: Snel en effectief nieuwe informatie opnemen en verwerken, vaak met minder herhaling nodig dan gemiddeld.
 3. Sterk geheugen: Uitstekend langetermijn- en kortetermijngeheugen.
 4. Complex denken: Vermogen om complexe concepten en verbanden te begrijpen en te analyseren.
 5. Grote nieuwsgierigheid: Een sterke drang om te leren en te begrijpen, vaak gepaard met het stellen van veel vragen.
 6. Uitmuntend probleemoplossend vermogen: Vaardigheid in het bedenken van creatieve en effectieve oplossingen voor problemen.

Creatieve Kenmerken:

 1. Origineel denken: Vermogen om op een unieke en innovatieve manier naar problemen en situaties te kijken.
 2. Sterke verbeeldingskracht: Creativiteit en de neiging om veel ideeën en scenario’s te bedenken.
 3. Interesse in kunst en wetenschap: Vaak een sterke belangstelling voor creatieve en intellectuele activiteiten zoals muziek, tekenen, wetenschap, of schrijven.

Emotionele Kenmerken:

 1. Diepe emoties: Intense emotionele ervaringen en een hoog niveau van empathie.
 2. Gevoeligheid voor onrecht: Sterk rechtvaardigheidsgevoel en gevoeligheid voor ethische kwesties.
 3. Perfectionisme: De neiging om hoge eisen aan zichzelf en anderen te stellen, wat soms kan leiden tot stress en frustratie.
 4. Zelfbewustzijn: Hoog niveau van zelfbewustzijn en introspectie.

Sociale Kenmerken:

 1. Voorkeur voor oudere of intellectuele gelijkgestemden: Voelen zich vaak meer op hun gemak met oudere mensen of anderen die hun intellectuele interesses delen.
 2. Leiderschapskwaliteiten: Vaardigheden in het leiden en inspireren van anderen, hoewel dit niet altijd gepaard gaat met een behoefte om een formele leiderschapsrol te vervullen.
 3. Introversie of extraversie: Hoogbegaafde individuen kunnen zowel introvert als extravert zijn, hoewel ze vaak diepgaande gesprekken en zinvolle interacties waarderen boven oppervlakkige gesprekken.

Academische Kenmerken:

 1. Uitblinken in bepaalde vakken: Vaardigheid om in specifieke vakgebieden, zoals wiskunde, wetenschap, literatuur, of kunst, uit te blinken.
 2. Hoge verwachtingen van zichzelf: De neiging om hoge academische doelen te stellen en hard te werken om deze te bereiken.
 3. Uitstelgedrag: Paradoxaal genoeg kunnen hoogbegaafde personen soms last hebben van uitstelgedrag, vooral als ze zich niet uitgedaagd voelen.

Uitdagingen voor HB

Hoogbegaafde mensen (HB) kunnen in zowel hun gezin als op het werk verschillende uitdagingen tegenkomen. Hier zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen die zij kunnen ervaren:

In het gezin:

 1. Mismatch in interesses en communicatie:
  • Hoogbegaafde personen kunnen zich anders interesseren dan andere gezinsleden. Dit kan leiden tot moeilijkheden in het vinden van gemeenschappelijke grond en begrip tussen familieleden.
 2. Intensiteit en emotionele gevoeligheid:
  • Hoogbegaafde mensen kunnen intens reageren op emoties en situaties, wat kan leiden tot emotionele uitdagingen binnen het gezin als anderen deze intensiteit niet delen of begrijpen.
 3. Behoefte aan intellectuele stimulatie:
  • Hoogbegaafde individuen hebben vaak een sterke behoefte aan intellectuele uitdagingen en stimulatie. Als deze behoefte niet wordt vervuld, kunnen ze gefrustreerd raken en zich niet begrepen voelen.
 4. Perfectionisme en hoge verwachtingen:
  • Hoogbegaafde mensen hebben soms hoge standaarden voor zichzelf en anderen. Dit kan spanningen veroorzaken binnen het gezin als deze verwachtingen niet worden begrepen of gedeeld door andere gezinsleden.
 5. Behoefte aan autonomie en zelfstandigheid:
  • Hoogbegaafde personen kunnen een sterke behoefte hebben aan autonomie en zelfstandigheid in hun leer- en levensstijl, wat kan botsen met de gezinsdynamiek als er conflicten ontstaan over controle en besluitvorming.

Op het werk:

 1. Onderstimulatie en verveling:
  • Op de werkplek kunnen hoogbegaafde personen zich snel vervelen als ze geen uitdagend werk hebben dat hun capaciteiten benut. Dit kan leiden tot verminderde motivatie en prestaties.
 2. Mismatch met organisatorische cultuur:
  • De werkplek kan een cultuur hebben die niet aansluit bij de behoeften van hoogbegaafde individuen, zoals rigide regels, beperkte ruimte voor creativiteit of gebrek aan erkenning voor intellectuele bijdragen.
 3. Sociale aanpassingsproblemen:
  • Hoogbegaafde mensen kunnen moeite hebben met sociale interacties en het vinden van gelijkgestemde collega’s. Dit kan isolatie veroorzaken en hun gevoel van verbondenheid met het team beïnvloeden.
 4. Imposter-syndroom:
  • Ondanks hun hoge capaciteiten kunnen hoogbegaafde mensen twijfelen aan hun eigen vaardigheden en zichzelf als een ‘bedrieger’ beschouwen, vooral als ze zich niet begrepen voelen in een niet-hoogbegaafde omgeving.
 5. Behoefte aan erkenning en ontwikkelingsmogelijkheden:
  • Hoogbegaafde personen hebben vaak behoefte aan erkenning voor hun bijdragen en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling die hun intellectuele nieuwsgierigheid voeden. Het ontbreken van deze kansen kan demotiverend zijn.

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle hoogbegaafde mensen dezelfde problemen ervaren, en individuele omstandigheden sterk kunnen variëren. Het begrijpen en respecteren van de unieke behoeften en uitdagingen van hoogbegaafde personen kan hen helpen hun potentieel volledig te benutten, zowel thuis als op het werk.

Hoogfunctionerend autisme (HFA)

Sociale Kenmerken:

 1. Moeite met sociale interacties: Problemen met het begrijpen van sociale normen, non-verbale signalen (zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal), en het aangaan en onderhouden van vriendschappen.
 2. Eenzijdige gesprekken: Neiging om gesprekken te domineren zonder rekening te houden met de interesse van de gesprekspartner.
 3. Beperkt empathisch vermogen: Moeite met het begrijpen en reageren op de gevoelens en emoties van anderen, hoewel ze wel degelijk empathie kunnen voelen.
 4. Voorkeur voor routine en voorspelbaarheid: Comfort in routines en voorspelbare omgevingen, en ongemak of stress bij veranderingen.

Communicatieve Kenmerken:

 1. Formele of ongewone taalgebruik: Gebruik van een formele, uitgebreide woordenschat of ongewone spraakpatronen.
 2. Moeite met pragmatiek: Problemen met de sociale aspecten van communicatie, zoals beurtwisseling in gesprekken en het begrijpen van ironie of sarcasme.
 3. Letterlijk begrip: Neiging om taal letterlijk te interpreteren, waardoor metaforen en figuurlijke taal moeilijk te begrijpen zijn.

Gedragsmatige Kenmerken:

 1. Intense interesses: Sterke, vaak obsessieve belangstelling voor specifieke onderwerpen of activiteiten, wat bekend staat als speciale interesses.
 2. Repetitieve handelingen: Neiging tot repetitief gedrag en rituelen, zoals het herhalen van bepaalde handelingen of routines.
 3. Sensorische gevoeligheid: Over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, zoals licht, geluid, texturen, geuren of smaken.

Cognitieve Kenmerken:

 1. Sterk geheugen: Uitstekend vermogen om details en feiten te onthouden, vooral binnen hun interessegebieden.
 2. Analytisch denken: Vaardigheid in logische en analytische taken, met een sterk probleemoplossend vermogen.
 3. Detailgerichtheid: Vermogen om kleine details op te merken en te onthouden, wat zowel een kracht als een uitdaging kan zijn.

Emotionele Kenmerken:

 1. Emotionele regulatie: Moeite met het reguleren van emoties, wat kan leiden tot intense emotionele reacties of meltdowns.
 2. Angst en stress: Neiging tot verhoogde angstniveaus, vooral in sociale situaties of bij onverwachte veranderingen.
 3. Zelfbewustzijn: Mogelijk verhoogd zelfbewustzijn en introspectie, wat kan leiden tot sociale onzekerheid of perfectionisme.

Sterktes:

 1. Diepe kennis in specifieke gebieden: Door hun intense interesses kunnen ze een diepgaande kennis ontwikkelen in specifieke vakgebieden.
 2. Innovatief denken: Vermogen om buiten de gebaande paden te denken en creatieve oplossingen te vinden.
 3. Onafhankelijkheid en doorzettingsvermogen: Sterke focus en doorzettingsvermogen bij het nastreven van hun interesses en doelen.

Uitdagingen voor HFA

Hoog-functionerende mensen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kunnen specifieke uitdagingen ervaren in zowel hun gezinsleven als op de werkplek, ondanks hun vaak bovengemiddelde intellectuele capaciteiten. Hier zijn enkele veelvoorkomende problemen:

In het gezin:

 1. Communicatie en sociale interactie:
  • Mensen met ASS kunnen moeite hebben met het begrijpen van sociale cues, subtiele signalen en non-verbale communicatie. Dit kan leiden tot misverstanden en spanningen binnen het gezin.
 2. Behoefte aan voorspelbaarheid en routines:
  • Veel mensen met ASS gedijen goed bij voorspelbaarheid en vaste routines. Veranderingen in routine kunnen stress veroorzaken en het gezinsleven verstoren.
 3. Sensitiviteit voor prikkels:
  • Personen met ASS kunnen gevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels zoals geluid, licht of texturen. Overprikkeling kan leiden tot stress en de behoefte aan een rustige omgeving, wat niet altijd haalbaar is in een gezinssetting.
 4. Moeite met empathie en emotionele expressie:
  • Het kan voor mensen met ASS moeilijk zijn om emoties van anderen te herkennen en er adequaat op te reageren. Dit kan leiden tot problemen in het begrijpen van de emotionele behoeften van gezinsleden.
 5. Ondersteuningsbehoeften:
  • Hoewel hoogfunctionerende personen met ASS vaak zelfstandig kunnen functioneren, hebben ze mogelijk nog steeds behoefte aan ondersteuning bij het omgaan met sociale situaties, stressmanagement en communicatie binnen het gezin.

Op het werk:

 1. Sociale interactie en samenwerking:
  • Op de werkplek kunnen mensen met ASS moeite hebben met sociale interacties en het begrijpen van impliciete regels. Dit kan invloed hebben op hun vermogen om effectief samen te werken en relaties op te bouwen met collega’s.
 2. Flexibiliteit en verandering:
  • Veel werkomgevingen zijn dynamisch en vereisen aanpassingsvermogen. Mensen met ASS kunnen moeite hebben met veranderingen in taken, planningen of werkstructuren, wat kan leiden tot stress en verminderde prestaties.
 3. Detailgerichtheid en hyperfocus:
  • Hoogfunctionerende personen met ASS hebben vaak sterke aandacht voor detail en kunnen zich diep concentreren op specifieke taken. Dit kan echter ook leiden tot moeite met het zien van het grotere geheel of flexibel omgaan met verschillende taken.
 4. Behoefte aan duidelijke communicatie en verwachtingen:
  • Duidelijke communicatie en expliciete verwachtingen zijn essentieel voor mensen met ASS om goed te functioneren op het werk. Onduidelijkheid of vage instructies kunnen frustratie en verwarring veroorzaken.
 5. Stigma en perceptie op de werkplek:
  • Ondanks hun vaardigheden kunnen hoogfunctionerende mensen met ASS te maken krijgen met stigma, onbegrip of vooroordelen op de werkplek. Dit kan hun zelfvertrouwen en werkplezier beïnvloeden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle individuen met ASS dezelfde problemen ervaren en dat de ondersteuningsbehoeften sterk kunnen variëren. Door bewustwording te vergroten en een inclusieve werkomgeving te bevorderen, kunnen werkgevers en collega’s bijdragen aan het succes en welzijn van hoogfunctionerende mensen met ASS.

HOOGBEGAAF & EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS

Mensen met zowel hoogbegaafdheid (HB) als het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kunnen verschillende uitdagingen ervaren, zowel thuis als op het werk:

In het gezin

 1. Communicatie en sociale interactie:
  • Personen met ASS hebben vaak moeite met sociale cues, zoals non-verbale signalen en het begrijpen van emotionele uitdrukkingen. Dit kan leiden tot misverstanden en communicatieproblemen binnen het gezin.
 2. Flexibiliteit en routines:
  • ASS gaat vaak gepaard met de behoefte aan vaste routines en moeite met veranderingen. Dit kan conflicten veroorzaken in gezinsdynamiek waar flexibiliteit belangrijk is.
 3. Gevoeligheid voor prikkels:
  • Zowel mensen met HB als ASS kunnen gevoeliger zijn voor zintuiglijke prikkels (zoals geluid, licht, textuur). Dit kan leiden tot overprikkeling en de behoefte aan een rustige omgeving, wat soms lastig te realiseren is in een gezinsomgeving.
 4. Ondersteuningsbehoeften:
  • HB en ASS kunnen specifieke ondersteuningsbehoeften met zich meebrengen, zoals structuur, duidelijke communicatie en mogelijk ondersteuning bij emotionele regulatie.

Op het werk:

 1. Interpersoonlijke relaties:
  • Problemen met sociale interactie en communicatie kunnen ook van invloed zijn op relaties op de werkplek, zoals samenwerking met collega’s en leidinggevenden.
 2. Verwachtingen en aanpassingsvermogen:
  • Werkomgevingen kunnen dynamisch en veranderlijk zijn, wat moeilijk kan zijn voor mensen met ASS vanwege hun behoefte aan voorspelbaarheid en moeite met verandering.
 3. Hyperfocus en perfectionisme:
  • HB kan leiden tot hyperfocus op specifieke taken en een sterke behoefte aan perfectie, wat zowel positieve als negatieve invloeden kan hebben op werkprestaties en relaties.
 4. Overprikkeling en stress:
  • De werkplek kan overweldigend zijn vanwege zintuiglijke prikkels, sociale verwachtingen en de druk om te presteren, wat kan leiden tot stress en overprikkeling.
 5. Behoefte aan aanpassingen:
  • Zowel HB als ASS kunnen specifieke aanpassingen vereisen op de werkplek, zoals aangepaste communicatie, flexibele werkschema’s of ondersteuning bij het omgaan met stress.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de ervaringen van individuen met HB en ASS variëren, afhankelijk van hun specifieke kenmerken en omstandigheden. Professionele ondersteuning en begrip van collega’s en gezinsleden kunnen aanzienlijk helpen bij het omgaan met deze uitdagingen.

Onze gespecialiseerde behandelingen zijn gericht op het bieden van maatwerk, waarbij we rekening houden met de unieke behoeften en mogelijkheden van iedere cliënt. Ons team van deskundige hulpverleners staat klaar om u te ondersteunen op uw pad naar herstel en welzijn.